KONKURSY


SZKOLNY KONKURS JĘZYKOWO-MATEMATYCZNY Z WYKORZYSTANIEM KODU QR

I. Cele konkursu:
a) upowszechnianie wiedzymatematycznej;
b) poszerzanie zasobów językowych;
c) rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli;
d) bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
II. Zasady konkursu:
a) Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Bogusławicach. Przed rozpoczęciem konkursu uczniowie instalują na urządzeniach mobilnych oprogramowanie umożliwiające skanowanie oraz otwieranie adresów internetowych z wykorzystaniem kodów QuickResponseCode, nazywanych dalej "kodami QR".
b) konkurs trwa od października 2019 do maja 2020 roku.
c) Operator posiada urządzenie mobilne (smartfon, tablet) z wbudowanym aparatem oraz możliwością połączenia z internetem poprzez sieć wifi.
d) Operatorem może być jedynie uczeń, które uzyska zgodę od wychowawcy na wykorzystanie urządzenia mobilnego w celach konkursowych.
e) Przed rozpoczęciem konkursu operatorzy instalują na urządzeniach mobilnych oprogramowanie umożliwiające skanowanie kodów QR.
f) Nauczyciele przekazują uczniom kody QR z zadaniami do wykonania samodzielnie w domu. Kody QR można pobrać ze strony internetowej szkoły.
g) Po wykonaniu zadania uczeń przesyła rozwiązanie mailem na wskazany adres.
h) Za każde wykonane zadanie przyznawane są punkty.
III. Wyłonienie zwycięzców:
a) Organizatorzy, czyli jednocześnie jury konkursu, sprawdzają zadania dostarczone przez uczniów, przyznając odpowiednio punkty za zadania.
b) Dodatkowe punkty można uzyskać za najlepszy czas wykonania i przesłania zadania. O zwycięstwie zadecydują zebrane punkty ze wszystkich wysłanych zadań.
c) Wyniki zostaną ogłoszone w wyznaczonym terminie (czerwiec2020 r.). Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

Organizatorzy:
Anna Wiśniewska, Olga Jędrzejewska.

Zadanie 1 - MATEMATYKA
KONKURS PLASTYCZNY POD HASŁEM "BARWY JESIENI"

Regulamin konkursu

Cele konkursu:
- rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży,
- kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych,
- uwrażliwianie dziecina otaczającą przyrodęi zmieniające się pory roku.

Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do uczniów z klas I-III szkoły podstawowej.

Warunki uczestnictwa:
- warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pracy konkursowej zgodnej z tematem w terminie nie przekraczającym 31 października;
- uczestnicy konkursu wykonują pracewybranymi przez siebie technikami (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, kolage, itp.);
- format prac - dowolny

Termin dostarczenia prac:
Prace należy składać u Organizatora do dnia 31 października 2019 r.

Zasady przyznawania nagród:
Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora.
Nagrodzeni uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie i życzę powodzenia!

Organizator:
Anna MichalakREGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
"SELFIE Z KSIĄŻKĄ"


I. Organizator:
1. Organizatorem konkursu "Selfie z książką" jest biblioteka szkolna.

II. Cel konkursu:
1. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa iksiążki wśród uczniów.

III. Uczestnicy konkursu:
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Bogusławicach.
2. Każdy uczestnik może przesłać elektronicznie 3 zdjęcia.
3. Zdjęcia należy przesłać w formie elektronicznej na adres szkoły: zsbog@poczta.onet.pl.
4. Termin nadsyłania zdjęć: od 1.10.2019 r. do 10.05.2020 r. z podaniem imienia, nazwiska oraz klasy. W tytule maila należy napisać" "Selfie z książką".
5. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły do31.05.2020 r.
6. Najciekawsze zdjęcia będą zaprezentowane na wystawie w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.

IV. Kryteria oceny:
1. Oryginalne ujęcie tematu.
2. Zgodność z tematyką konkursu.

V. Prace konkursowe będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez nauczyciela bibliotekarza.

VI. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa autorskiego przy wyborze materiałów.

VII. Przesłanie swojej pracy przez autora jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych z podaniem imienia, nazwiska i szkoły.

Zapraszam do udziału!
Marzena Sobczak

PROJEKT "WŁĄCZ BOHATERA"        Już po raztrzeci z rzędu nasza szkoła rozpoczyna udział w akcji BohaterON - włącz historię! Jest to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Realizowana jest od 2016 roku przez dwie wrocławskie organizacje: Fundację Rosa i Fundację Sensoria. Tegoroczna edycja stała się pretekstem do zaplanowania kilkutygodniowego projektu edukacyjnego, którego czas realizacji przypada na październik i listopad. Projekt połączy w działaniu nauczycieli plastyki, języka polskiego i historii. Jego głównymi realizatorami będą uczniowie klas IV - VIII. Zadaniem dzieci będzie wykonanie dowolną techniką kartki/laurki dla żyjących powstańców. Zawartość pracy dopełnią osobiste życzenia każdego ucznia. Wszystkie kartki, laurki czy listy z życzeniami zostaną dostarczone uczestnikom - bohaterom - powstania. Dodatkowo najstarsi uczniowie szkoły wezmą udział w zajęciach na temat wspomnianego wydarzenia, które trwało 63 dni (1 sierpnia - 2 października 1944 r.) i zasłynęło niezwykłym męstwem oraz poświęceniem warszawiaków. W tym roku zapowiada się rekordowa liczba uczniów biorących udział w akcji. O jej efektach będziemy informować na bieżąco, dlatego zapraszamy do systematycznego śledzenia naszej strony internetowej.

Robert Wiśniewski - nauczyciel historii.