KONKURSY


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

JĘZYKOWO-PLASTYCZNEGO LOOK

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„KARTKA  WIELKANOCNA”

 

Zapraszam serdecznie do udziału w świątecznym Konkursie Plastycznym

 pt: „Kartka Wielkanocna”.

ORGANIZATOR

Iwona Szklarska

CELE

1.     Pobudzenie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży.

2.     Zachęcanie dzieci i młodzieży do kultywowania zwyczaju obdarowywania się kartkami okolicznościowymi.

3.     Popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

4.     Inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych.

TEMATYKA

Tematem konkursu jest Kartka Wielkanocna.

FORMA I TECHNIKA WYKONANIA PRAC

1.     Uczestnicy indywidualnie przygotowują prace plastyczną.

2.     Technika wykonania prac jest dowolna.

3.     Ilość dostarczonych prac przez jednego uczestnika – 1 praca.

4.     Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę: pomysł, oryginalność, samodzielność wykonania, estetykę oraz nawiązanie do tradycji.

TERMINY

1.     Pracę proszę przesłać na maila iwonaszklarska@onet.pl  w formie zdjęcia do dnia 7 kwietnia 2020r.

2.     Każdą pracę należy opisać pismem drukowanym, podając imię i nazwisko oraz klasę.

3.     Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2020r.

4.     Oceny prac konkursowych dokona powołana  komisja.

GMINNY KONKURS HISTORYCZNY

POLSKA I POLACY W II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Zespole Szkół w Bogusławicach zaprasza szkoły podstawowe Gminy Babiak do udziału w Gminnym Konkursie Historycznym „Polska i Polacy w II wojnie światowej”.

Głównym celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o historii Polski w latach 1939 – 1945 w związku z przypadającą na ten rok szkolny 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz pogłębienie wiedzy o wojnie obronnej 1939 r., okupacji niemieckiej i radzieckiej w latach 1939 – 1945 i bohaterskiej walce Polaków z okupantami o wolność.

Finał konkursu odbędzie się 27 lutego 2020 r. w SP w Bogusławicach.

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas IV – VI i VII – VIII.

Informacji na temat konkursu udziela sekretariat organizatora pod numerem 63 2712243.

Szczegóły w regulaminie (w załączniku) i na stronie internetowej szkoły: www.zsboguslawice.edu.pl , w zakładce „Konkursy”.

Regulamin konkursu


Materiały do konkursu
SZKOLNY KONKURS JĘZYKOWO-MATEMATYCZNY Z WYKORZYSTANIEM KODU QR


I. Cele konkursu:
a) upowszechnianie wiedzymatematycznej;
b) poszerzanie zasobów językowych;
c) rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli;
d) bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
II. Zasady konkursu:
a) Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Bogusławicach. Przed rozpoczęciem konkursu uczniowie instalują na urządzeniach mobilnych oprogramowanie umożliwiające skanowanie oraz otwieranie adresów internetowych z wykorzystaniem kodów QuickResponseCode, nazywanych dalej "kodami QR".
b) konkurs trwa od października 2019 do maja 2020 roku.
c) Operator posiada urządzenie mobilne (smartfon, tablet) z wbudowanym aparatem oraz możliwością połączenia z internetem poprzez sieć wifi.
d) Operatorem może być jedynie uczeń, które uzyska zgodę od wychowawcy na wykorzystanie urządzenia mobilnego w celach konkursowych.
e) Przed rozpoczęciem konkursu operatorzy instalują na urządzeniach mobilnych oprogramowanie umożliwiające skanowanie kodów QR.
f) Nauczyciele przekazują uczniom kody QR z zadaniami do wykonania samodzielnie w domu. Kody QR można pobrać ze strony internetowej szkoły.
g) Po wykonaniu zadania uczeń przesyła rozwiązanie mailem na wskazany adres.
h) Za każde wykonane zadanie przyznawane są punkty.
III. Wyłonienie zwycięzców:
a) Organizatorzy, czyli jednocześnie jury konkursu, sprawdzają zadania dostarczone przez uczniów, przyznając odpowiednio punkty za zadania.
b) Dodatkowe punkty można uzyskać za najlepszy czas wykonania i przesłania zadania. O zwycięstwie zadecydują zebrane punkty ze wszystkich wysłanych zadań.
c) Wyniki zostaną ogłoszone w wyznaczonym terminie (czerwiec2020 r.). Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

Organizatorzy:
Anna Wiśniewska, Olga Jędrzejewska.

Zadanie 1 - MATEMATYKA

Zadanie 2 - JĘZYK ANGIELSKI

Zadanie 3 - MATEMATYKAREGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
"SELFIE Z KSIĄŻKĄ"


I. Organizator:
1. Organizatorem konkursu "Selfie z książką" jest biblioteka szkolna.

II. Cel konkursu:
1. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa iksiążki wśród uczniów.

III. Uczestnicy konkursu:
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Bogusławicach.
2. Każdy uczestnik może przesłać elektronicznie 3 zdjęcia.
3. Zdjęcia należy przesłać w formie elektronicznej na adres szkoły: zsbog@poczta.onet.pl.
4. Termin nadsyłania zdjęć: od 1.10.2019 r. do 10.05.2020 r. z podaniem imienia, nazwiska oraz klasy. W tytule maila należy napisać" "Selfie z książką".
5. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły do31.05.2020 r.
6. Najciekawsze zdjęcia będą zaprezentowane na wystawie w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.

IV. Kryteria oceny:
1. Oryginalne ujęcie tematu.
2. Zgodność z tematyką konkursu.

V. Prace konkursowe będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez nauczyciela bibliotekarza.

VI. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa autorskiego przy wyborze materiałów.

VII. Przesłanie swojej pracy przez autora jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych z podaniem imienia, nazwiska i szkoły.

Zapraszam do udziału!
Marzena Sobczak

LICZNIK ODWIEDZIN