KONKURSY


SZKOLNY KONKURS JĘZYKOWO-MATEMATYCZNY Z WYKORZYSTANIEM KODU QR

I. Cele konkursu:
a) upowszechnianie wiedzymatematycznej;
b) poszerzanie zasobów językowych;
c) rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli;
d) bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
II. Zasady konkursu:
a) Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Bogusławicach. Przed rozpoczęciem konkursu uczniowie instalują na urządzeniach mobilnych oprogramowanie umożliwiające skanowanie oraz otwieranie adresów internetowych z wykorzystaniem kodów QuickResponseCode, nazywanych dalej "kodami QR".
b) konkurs trwa od października 2019 do maja 2020 roku.
c) Operator posiada urządzenie mobilne (smartfon, tablet) z wbudowanym aparatem oraz możliwością połączenia z internetem poprzez sieć wifi.
d) Operatorem może być jedynie uczeń, które uzyska zgodę od wychowawcy na wykorzystanie urządzenia mobilnego w celach konkursowych.
e) Przed rozpoczęciem konkursu operatorzy instalują na urządzeniach mobilnych oprogramowanie umożliwiające skanowanie kodów QR.
f) Nauczyciele przekazują uczniom kody QR z zadaniami do wykonania samodzielnie w domu. Kody QR można pobrać ze strony internetowej szkoły.
g) Po wykonaniu zadania uczeń przesyła rozwiązanie mailem na wskazany adres.
h) Za każde wykonane zadanie przyznawane są punkty.
III. Wyłonienie zwycięzców:
a) Organizatorzy, czyli jednocześnie jury konkursu, sprawdzają zadania dostarczone przez uczniów, przyznając odpowiednio punkty za zadania.
b) Dodatkowe punkty można uzyskać za najlepszy czas wykonania i przesłania zadania. O zwycięstwie zadecydują zebrane punkty ze wszystkich wysłanych zadań.
c) Wyniki zostaną ogłoszone w wyznaczonym terminie (czerwiec2020 r.). Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

Organizatorzy:
Anna Wiśniewska, Olga Jędrzejewska.

Zadanie 1 - MATEMATYKA

Zadanie 2 - JĘZYK ANGIELSKI


RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY

,,NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA CHOINKOWA”

DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z GRUPY 4,5-LATKÓW


W ludowych zwyczajach okres poprzedzający Boże Narodzenie wiązał się z wykonywaniem ozdób choinkowych w domach, czym niejednokrotnie zajmowały się całe rodziny. Ozdoby wykonywane były z bibułki, słomy, kolorowego papieru, orzechów, szyszek, pestek owoców oraz ziaren zbóż i świadczyły o ogromnej fantazji i pomysłowości twórców. Warto kontynuować tę piękną tradycję, pielęgnować dzieło naszych przodków, dlatego też serdecznie zapraszam Rodziców wraz z dziećmi do udziału w naszym konkursie.
Cele konkursu:

- promowanie aktywności twórczej dzieci i Rodziców,

- rozwijanie kreatywności i umiejętności plastycznych uczestników,

- pielęgnowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs skierowany jest dla przedszkolaków z grupy 4,5-latków Samorządowego Przedszkola w Bogusławicach oraz ich Rodziców.

2. Tematem konkursu są ozdoby choinkowe. Każdy z uczestników ma za zadanie wykonać    z własnych materiałów jedną ozdobę choinkową.

3. Technika wykonania ozdoby choinkowej – dowolna, przestrzenna. Przykładowe materiały plastyczne: tkanina, filc, wełna, akcesoria pasmanteryjne, wstążki, papier, bibuła, farby, słoma, koraliki, kordonek, etc.

4. Prace należy opatrzyć czytelną metryczką (imię i nazwisko).

5. Prace powinny być lekkie, dekoracyjne i posiadać odpowiednie zawieszenie.

6. Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane i zawieszone na przedszkolnej choince.

7. Gotowe prace należy złożyć do 13 grudnia 2019 roku do organizatora.

8. Oceny prac konkursowych dokona powołana przez organizatora komisja. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria: nawiązanie do tradycji świąt Bożego Narodzenia, pomysłowość, estetyka wykonania, wkład pracy.

9. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia, a dla wszystkich uczestników pamiątkowe dyplomy.

10.Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 17 grudnia 2019 roku.

 

Organizator konkursu: Magdalena Ferenc
PIERWIASTEK CHEMICZNY JAKO SUPERBOHATER

przedstawiony w formie plastycznej.


Konkurs polega na zaprojektowaniu i zaprezentowaniu w formie plastycznej dowolnego pierwiastka chemicznego w formie superbohatera.

 

Cele konkursu:

1. Rozwijanie aktywności twórczej.

2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej i artystycznej poprzez różnorodne formy plastyczne.

3. Rozwijanie zainteresowań z zakresu dziedziny chemii.

Warunki konkursu:

        1.       Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII.

        2.       Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

        3.       Praca powinna być wykonana techniką dowolną: rysunek kredkami, pastelami lub technikami malarskimi, wyklejanki, makiety, komiksy  itp.

        4.       Każdy z uczestników konkursu będzie mógł w drodze głosowania oddać swój głos na osobę,

która jego zdaniem wykonała najciekawszą pracę (nie może oddać głosu na siebie).

        5.       Komisja może zadawać pytania związane z doświadczeniem.

        6.       Każdy uczestnik, który weźmie czynny udział w konkursie zdobywa dodatkową celującą

ocenę cząstkową z przedmiotu.

        7.       Organizatorzy przewidują również nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech miejsc.

 

Zasady oceniania prac:

1. Komisja Konkursowa przyznaje punkty za wykonane prace

2. Dodatkowe punkty pochodzą od uczestników konkursu.

3. Po zsumowaniu punktów następuje wyłonienie zwycięzców.

 

Prace można składać do  20 grudnia 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w ciągu dwóch tygodni od złożenia wszystkich prac konkursowych.

 

Organizator konkursu

Anna Wiśniewska

Anna Michalak
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
"SELFIE Z KSIĄŻKĄ"


I. Organizator:
1. Organizatorem konkursu "Selfie z książką" jest biblioteka szkolna.

II. Cel konkursu:
1. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa iksiążki wśród uczniów.

III. Uczestnicy konkursu:
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Bogusławicach.
2. Każdy uczestnik może przesłać elektronicznie 3 zdjęcia.
3. Zdjęcia należy przesłać w formie elektronicznej na adres szkoły: zsbog@poczta.onet.pl.
4. Termin nadsyłania zdjęć: od 1.10.2019 r. do 10.05.2020 r. z podaniem imienia, nazwiska oraz klasy. W tytule maila należy napisać" "Selfie z książką".
5. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły do31.05.2020 r.
6. Najciekawsze zdjęcia będą zaprezentowane na wystawie w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.

IV. Kryteria oceny:
1. Oryginalne ujęcie tematu.
2. Zgodność z tematyką konkursu.

V. Prace konkursowe będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez nauczyciela bibliotekarza.

VI. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa autorskiego przy wyborze materiałów.

VII. Przesłanie swojej pracy przez autora jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych z podaniem imienia, nazwiska i szkoły.

Zapraszam do udziału!
Marzena Sobczak