rr


Dla Rodziców


           
            Postępowanie rekrutacyjne

Konto Rady Rodziców

Konsultacje nauczycielskie

Plan dowozu i odwozu uczniów do szkoły ważny od 04.02.2019 r.
do wakacji- autokar nr 1

Plan dowozu i odwozu uczniów do szkoły ważny od 04.02.2019 r.
do wakacji - autokar nr 2

  Szczegółowe zasady realizacji projektów edukacyjnych w gimnzajum

  Karta projektu

  Regulamin wydania decyzji o zwolnieniu ucznia z lekcji wychowania fizycznego

  Podanie o zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego

Regulamin dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół 

w Bogusławicach
    Dyrektor Zespołu Szkół w Bogusławicach informuje, że zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) – § 5, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 będą:

- 2 listopada 2018 r.

- Egzamin gimnazjalny : 10 – 11 – 12 kwietnia 2019 r.

- Egzamin ósmoklasisty : 15 – 16 – 17 kwietnia 2019 r.

- 2 maja 2019 r.

W wyżej  wymienionych dniach nie odbywają się zajęcia lekcyjne, jednakże dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu szkoła zorganizuje zajęia opiekuńczo - wychowawcze.

W takich wypadkach rodzice zobowiązani są zgłosić ten fakt do wychowawcy klasy w terminie co najmniej 3 dni przed przypadającym dniem wolnym, co pozwoli na właściwe zaplanowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych.