Kalendarz Szkolny


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2020
3 Ferie zimowe 15 - 28 lutego 2021
4 Wiosenna przerwa świąteczna 1 - 6 kwietnia 2021
5 Egzamin ósmoklasisty   25, 26, 27 maja 2021
6 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021
7 Ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2021


 DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

    02.11.2020 r.
   
    31.03.2021 r.

    30.04.2021 r.

    04.05.2021 r.

    25.05.2021 r. - egzamin ósmoklasisty

    26.05.2021 r.
- egzamin ósmoklasisty

    27.05.2021 r.
- egzamin ósmoklasisty

    04.06.2021 r.

  
    Dyrektor Zespołu Szkół w Bogusławicach informuje, że zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) – § 5, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 będą:

- 2 listopada 2020 r.

- 31 marca 2021 r.

- 30 kwietnia 2021 r.

- 4 maja 2021 r.

- Egzamin ósmoklasisty : 25 – 26 – 27 maja 2021 r.

- 4 czerwca 2021 r.

W wyżej  wymienionych dniach nie odbywają się zajęcia lekcyjne, jednakże dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu szkoła zorganizuje zajęia opiekuńczo - wychowawcze.

W takich wypadkach rodzice zobowiązani są zgłosić ten fakt do wychowawcy klasy w terminie co najmniej 3 dni przed przypadającym dniem wolnym, co pozwoli na właściwe zaplanowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych.LICZNIK ODWIEDZIN