Kalendarz Szkolny


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2018
3 Ferie zimowe 14 - 21 stycznia 2019
4 Wiosenna przerwa świąteczna 18 - 23 kwietnia 2019
5 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku
w gimnazjum
  10, 11, 12 kwietnia 2019
6 Egzamin ósmoklasisty 15, 16, 17 kwietnia 2019
7 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019
8 Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2019


 DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
 W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

    02.11.2018 r.
   
    10.04.2019 r. - egzamin gimnazjalny

    11.04.2019 r. - egzamin gimnazjalny

    12.04.2019 r. - egzamin gimnazjalny

    15.04.2019 r. - egzamin ósmoklasisty

    16.04.2019 r. - egzamin ósmoklasisty

    17.04.2019 r. - egzamin ósmoklasisty

    02.05.2019 r.

  
    Dyrektor Zespołu Szkół w Bogusławicach informuje, że zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) – § 5, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 będą:

- 2 listopada 2018 r.

- Egzamin gimnazjalny : 10 – 11 – 12 kwietnia 2019 r.

- Egzamin ósmoklasisty : 15 – 16 – 17 kwietnia 2019 r.

- 2 maja 2019 r.

W wyżej  wymienionych dniach nie odbywają się zajęcia lekcyjne, jednakże dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu szkoła zorganizuje zajęia opiekuńczo - wychowawcze.

W takich wypadkach rodzice zobowiązani są zgłosić ten fakt do wychowawcy klasy w terminie co najmniej 3 dni przed przypadającym dniem wolnym, co pozwoli na właściwe zaplanowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych.