KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2023
3 Ferie zimowe 12 - 25 lutego 2024
4 Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca - 2 kwietnia 2024
5 Egzamin ósmoklasisty   14, 15, 66 maja 2024
6 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2024
7 Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2024


 DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
 W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

    2-3.11.2023 r.

    02.05.2024 r.

    14.05.2024 r. - egzamin ósmoklasisty

    15.05.2024 r.
- egzamin ósmoklasisty

    16.05.2024 r.
- egzamin ósmoklasisty

    31.05.2024 r.

  
    Dyrektor Zespołu Szkół w Bogusławicach informuje, że zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) – § 5, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 będą:

- 2 i 3 listopada 2023 r.

- 2 maja 2024 r.

- Egzamin ósmoklasisty : 14 – 15 – 16 maja 2024 r.

- 31 maja 2024 r.

W wyżej  wymienionych dniach nie odbywają się zajęcia lekcyjne, jednakże dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu szkoła zorganizuje zajęia opiekuńczo - wychowawcze.

W takich wypadkach rodzice zobowiązani są zgłosić ten fakt do wychowawcy klasy w terminie co najmniej 3 dni przed przypadającym dniem wolnym, co pozwoli na właściwe zaplanowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych.LICZNIK ODWIEDZIN