CYFROWA SZKOŁA
WIELKOPOLSK@ 2020PODSUMOWANIE
 
PROJEKTU UCZNIOWSKIEGO

"CYFROW@ WIEŚ"


Projekt Uczniowski „Cyfrow@ wieś”,

Wykonany w ramach projektu 

„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”,

Podprojekt Uczniowskie Laboratoria Informatyczne 1-3

 

       Współczesna szkoła powinna być innowacyjna zarówno w świecie nowych technologii jak i w procesie uczenia się i nauczania. Obecnie w szkołach coraz częściej priorytetem staje się wprowadzanie technik multimedialnych do nauczania na każdym etapie nauczania.

    Nasza szkoła, czyli Zespół Szkół w Bogusławicach w roku szkolnym 2020/2021, wzięła udział w projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”, podprojekcie „Uczniowskie Laboratoria Informatyczne 1-3”. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów w zakresie wykorzystania narzędzi TIK. W ramach projektu nasza szkoła otrzymała specjalistyczny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne: laptop, tablety, tablety graficzne, zestawy klocków Lego WeDo 2.0, Ozoboty, robot Photon, Kostki Merge Cube, maty edukacyjne. Wszystkie te pomoce w bardzo duży sposób wzbogaciły naszą bazę dydaktyczną.

    W październiku 2020 r. rozpoczęto akcję informacyjną wśród uczniów i ich rodziców o organizowaniu w naszej szkole projektu edukacyjnego w ramach „Cyfrowej Szkoły Wielkopolsk@ 2020”. Informacja o projekcie była podana na stronie internetowej szkoły pod adresem http://www.zsboguslawice.edu.pl/csw2020.html, na plakatach informacyjnych wywieszonych na terenie szkoły oraz podczas zajęć w klasach I – III szkoły podstawowej.

    Zajęcia realizowane były od listopada 2020 r. do maja 2021 r. Na zajęcia zapisała się 16-osobowa grupa uczniów z klas 2-3, która brała w nich aktywny i systematyczny udział. W zajęciach uczestniczyli nieraz uczniowie, którzy się nie zapisali do projektu, a byli chętni poszerzyć swoje umiejętności oraz  zapoznać się z nowinkami edukacyjnymi w naszej szkole. Opiekunem grupy projektowej był pan Mirosław Okuński.

    Zajęcia realizowane były metodą projektu, w którym wykorzystano nowoczesne narzędzia dydaktyczne z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

    W roku szkolnym 2020/2021 ze względu na epidemię koronawirusa zajęcia prowadzone były w dwojaki sposób: zajęcia online oraz zajęcia stacjonarne. Zajęcia online były prowadzone za pomocą platformy Classroom, z wykorzystaniem połączeń wideo Meet. Do komunikowania się z uczniami wykorzystywano też pocztę e-mail, Messenger.

    Pierwszym etapem powstawania projektu były prace organizacyjne. Odbywały się one w trybie online. W trakcie spotkań online, uczniowie, w czasie prac przygotowawczych zapoznali się z celami i problemem, jaki porusza projekt. W trakcie spotkań ustalono zespoły projektowe oraz przydział zadań. W trakcie spotkań ustalono także sposób prezentacji projektu.

    Następnym etapem projektu było zbieranie informacji na temat życia na wsi za czasów ich dziadków. Uczniowie przeprowadzali wywiady ze swoimi dziadkami, przeszukiwali domowe archiwa w poszukiwaniu zdjęć, na których można było zaobserwować, jak wyglądało życie w tamtych czasach oraz robiły zdjęcia starym przedmiotom, urządzeniom, które zachowały się w gospodarstwach. Do wyszukiwania informacji dzieci używały także komputerów, aby przeszukiwać sieć internet.  

    Głównym etapem projektu było zbieranie informacji na temat współczesnej wsi. Uczniowie zbierali materiały, które miały być wykorzystane przy robieniu prezentacji. Robili zdjęcia, dowiadywali się od rodziców, w jaki sposób wykorzystuje się komputery w pracy na wsi. Wyszukiwali potrzebne materiały w internecie. Następnie przystąpili do wyboru materiałów, które miały być umieszczone w prezentacji.

Dla tych małych uczniów, którzy nie tak dawno zaczęli swoją edukację, wyszukiwanie materiałów, czy np. robienie zdjęć, było dla nich dużym wyzwaniem. Wszyscy dostrzegli, że komputer, tablet czy smartfon nie tylko służy do grania czy oglądania filmów, ale także jest źródłem wielu przydatnych informacji na każdy temat. Uczniowie dzięki projektowi zaczęli częściej wykorzystywać komputer do pracy.

    Kolejnym etapem w projekcie było wykonanie przez uczniów pracy plastycznej, której tematem była „ Wieś przyszłości widziana okiem dziecka”. Zadaniem grupy projektowej było przedstawienie wsi, jaką sobie wyobrażają w przyszłości. 

    Następnym etapem było przygotowanie przez uczniów zabawy o tematyce wiejskiej z wykorzystaniem otrzymanych pomocy dydaktycznych. Uczniowie zdecydowali, że do tworzenia zabawy wykorzystają ozoboty. Zabawa polega na tym, aby wybrać jedną z dwóch tras. Obok tras uczniowie rysują wybrane elementy wsi i kodują trasę. Podczas przejazdu ozobota muszą opowiedzieć ciekawą historię związaną z obrazkami obok których przemieszcza się robocik.

    Na naszych zajęciach nie zabrakło też czasu na wspaniałą zabawę. Świetnym przerywnikiem w prowadzeniu projektu uczniowskiego była zabawa otrzymanymi pomocami. Dzieciom szczególnie spodobało się programowanie Ozobotów oraz zabawa zestawami klocków Lego WeDo 2.0. Uczniowie mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności informatycznych oraz umiejętności związanych z programowaniem i robotyką. Byli bardzo zaciekawieni taką formą zajęć.

    Myślę, że przeprowadzone zajęcia sprawiły dużo radości i zadowolenia wszystkich dzieciom, które brały udział w projekcie. Miały także wpływ na poszerzenie umiejętności wyszukiwania informacji na określony temat. Uczniowie nie tylko wyszukiwali informacje w internecie, ale także przeszukiwali rodzinne zdjęcia w poszukiwaniu przydatnych fotografii, sami robili zdjęcia oraz wybierali materiały, które przydały się do zrobienia prezentacji.

    Udział w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020, był dla wszystkich ciekawym doświadczeniem. Uczniowie, którzy dopiero wchodzą w świat rewolucji cyfrowej, mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań.

    Ważnym aspektem tego projektu było wzbogacenie w naszej szkole bazy dydaktycznej o nowe pomoce, które będą często wykorzystywane do prowadzenia zajęć informatycznych oraz pozalekcyjnych. W czasie, kiedy programowanie odgrywa coraz większą rolę, otrzymane pomoce przyczynią się do uatrakcyjnienia prowadzonych, a uczniom będzie łatwiej przyswoić wszystkie informacje.

Poniżej przedstawiamy odnośnik do prezentacji oraz plansz do zabawy.


PREZENTACJA "CYFROW@ WIEŚ"

PLANSZA 1

PLANSZA 2

TABLICA KODÓW

Zespół projektowy klas II - III wraz z opiekunem p. M. Okuńskim
Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (oś Priorytetowa 8, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.3). Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji ICT 4940 nauczycieli i 11680 uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.
Projekt skierowany jest do wszystkich typów szkół i obejmuje swoim działaniem 600 placówek z terenu Wielkopolski. W ramach Projektu, realizowanego w ciągu pięciu lat, przewidziano sześć różnych podprojektów edukacyjnych, w tym trzy skierowane do szkół podstawowych:
- Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski
- Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty
- Uczniowskie Laboratoria Informatyczne
oraz trzy podprojekty edukacyjne skierowane do szkół ponadpodstawowych:
- Ligi Przedmiotowe
- Klasy Akademickie
- Akademia Kształcenia Wyprzedzającego

Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Bogusławicach przystąpiła do podprojektu Uczniowskie Laboratoria Informatyczne klas  I-III, realizując projekt edukacyjny "Cyfrow@ Wieś". Koordynatorem projektu jest Mirosław Okuński.


W ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 nasza szkoła otrzymała następujące pomoce:
- 26 tabletów
- 2 tablety graficzne
- laptop
- 2 zestawy klocków Lego WeDO 2.0
- 6 zestawów Ozobotów
- robot Photon
- 2 zestawy kostki Merge Cube
- maty edukacyjneLICZNIK ODWIEDZIN